Szlakami Architektury Sakralnej w Polsce

Regulamin odznaki
 1. Postanowienia ogólne.
  • Celem odznaki jest zapoznanie się zdobywających z różnorodnością zabytków architektury sakralnej różnych wyznań na terenie Polski.
  • Odznaka posiada siedem stopni, które zdobywa się w kolejności od małej brązowej do honorowej. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 6 roku życia na terenie całej Polski, również podczas zdobywania innych odznak turystyczno – krajoznawczych.
  • Odznaka zweryfikowana na podstawie kroniki jest odpłatna ( koszt odznaki małej 7,00 zł, dużej odznaki 12,00 zł).
 2. Warunki zdobywania odznaki.
  • Czas zdobywania kolejnych stopni odznaki jest dowolny.
  • Potwierdzenia należy uzyskiwać w specjalnie założonej kronice ( forma kroniki jest dowolna).
  • Ubiegający się o odznakę powinien udokumentować obecność w poszczególnych obiektach – zbierając pieczątki miejscowe ( kościół , poczta, sklep, itp.) Oprócz potwierdzenia należy również podać podstawowe informacje o zwiedzanym obiekcie- nazwa, data powstania, styl , itp. Można zamieścić widokówkę, szkic lub własnoręcznie wykonane zdjęcie. W wyjątkowych okolicznościach potwierdzenia może dokonać również osoba uprawniona – kierownik wycieczki, przewodnik, przodownik turystyki kwalifikowanej, instruktor krajoznawstwa.
  • Raz zwiedzany obiekt nie może być zaliczony powtórnie do punktacji na wyższy stopień odznaki.
 3. Punktacja.
  • Punktacja za poszczególne obiekty architektury sakralnej wynosi 5 pkt.
  • Punktacja dodatkowa:
   • za zwiedzenie obiektu architektury sakralnej w stylu romańskim lub gotyckim 5 pkt.
   • udział w odczycie lub prelekcji na temat architektury sakralnej 3 pkt.
   • prowadzenie odczytu lub prelekcji na temat architektury sakralnej 10 pkt.
   • własnoręcznie wykonane zdjęcie obiektu (wklejone do kroniki) 1pkt.
  • Obiekt sakralny to miejsce kultu religijnego dowolnego wyznania.
  • Grupy kaplic, Drogi Krzyżowe w terenie, Kalwarie uważa się za jeden obiekt.
  • Dzwonnice przy kościołach, kapliczki i krzyże przydrożne nie są uznawane za osobne obiekty architektury sakralnej w rozumieniu regulaminu.
  • Obiekty połączone ze sobą ( kaplice, kościoły) uznawane są za jeden obiekt.
  • Punktacja na poszczególne stopnie odznaki :
   • Odznaka w stopniu małym brązowym 100 pkt
   • Odznaka w stopniu małym srebrnym 250 pkt
   • Odznaka w stopniu małym złotym 500 pkt
   • Odznaka w stopniu dużym brązowym 1000 pkt
   • Odznaka w stopniu dużym srebrnym 2000 pkt
   • Odznaka w stopniu dużym złotym 3000 pkt
   • Odznaka w stopniu honorowa 5000 pkt
  • Odznaka honorowa może być nadawana wielokrotnie po spełnieniu przynależnej normy.
  • Aby zdobyć odznakę w stopniu dużym złotym należy odwiedzić Łódź i zwiedzić kościoły przedstawione na odznace:
   • Katedrę łódzką pw. Św. Stanisława Kostki,
   • cerkiew katedralną pw. Św. Aleksandra Newskiego,
   • kościół ewangelicko-augsburski pw. Św. Mateusza.
 4. Weryfikacja odznaki.
   • Weryfikacji odznaki dokonuje się na podstawie kroniki zawierającej spełnienie warunków odpowiedniego stopnia odznaki.
   • Weryfikacji dokonuje Zespół Weryfikacyjny Odznaki „Szlakami Architektury Sakralnej w Polsce”.
   • Przy przedłożeniu kroniki do weryfikacji odznak dużych lub nadania odznaki honorowej należy dołączyć spis obiektów zwiedzonych na poprzednie stopnie odznaki.
   • Kroniki należy nadsyłać na adres:
     
    Klub Sportowy „KOLUMBUS” przy parafii pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Łodzi 90-029 Łódź, ul. Nawrot 104
     
   • Zespół Weryfikacyjny Odznaki:
     
    Agata Góra
    90-119 Łódź, ul. Kilińskiego 77 m 7
    e-mail: agata.gora.osm@gmail.com
     
    Oddział PTTK Łódź–Polesie
    90-630 Łódź, ul. Lipowa 48
     
  • Turyści spoza Łodzi przesyłają kronikę na podany adres drogą pocztową, załączając zaadresowaną kopertę ze znaczkiem na przesyłkę zwrotną.
   Na życzenie zdobywającego do zweryfikowanej kroniki po uiszczeniu opłaty dołącza się odznaki ( kronika i odznaki zostają odesłane „za pobraniem”).
 5. Postanowienia końcowe.
  • Odznaka została ustanowiona z inicjatywy Parafialnego Klubu Sportowego „ARKA” Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego RP-139 przy współpracy z Komisją Kultury i Wychowania Rady Osiedla „Katedralna” w Łodzi i Komisją Krajoznawczą Oddziału Łódzkiego PTTK im. J. Czeraszkiewicza.
  • Następcą PKS „ARKA” jest Klub Sportowy „KOLUMBUS”, który jest jedynym właścicielem Odznaki.
  • Odznakę weryfikuje tylko dotychczas działający Zespół Weryfikacyjny.
Patronat Honorowy nad odznaką objęli:

Pani Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi,

Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski – Metropolita Łódzki.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do  Zespołu Weryfikacyjnego Odznaki, który może przyznawać Odznaki Honorowe poza w/w wymaganiami.

Zarząd Główny PTTK zatwierdził niniejszy regulamin uchwałą nr 116 A/2003 z dnia 27.08.2003r. Regulamin został uzupełniony dnia 03.03.2004r.

Regulamin opracowali Instruktorzy Krajoznawstwa:

Agata i  Krzysztof Góra oraz Paweł Jan Chmura    

Autor graficznego projektu Odznaki: Aneta Tomczak