II Indywidualny Turystyczny Rajd Motorowy „Śladami Miejsc Pamięci Narodowej w Polsce” – 2019

REGULAMIN RAJDU

 • Organizator Rajdu:
  • Klub Turystyki Motorowej „KOLUMBUS” O/ PTTK Łódź-Polesie.
  • Klub Sportowy „KOLUMBUS” członek Polskiego Związku Motorowego
 • Kierownictwo Rajdu:
  • Komandor: Krzysztof Góra
  • Sekretarz: Agata Góra
 • Sponsorzy Imprezy:
  • Klub Turystyki Motorowej „KOLUMBUS’’ O/PTTK Łódź-Polesie
  • Klub Sportowy „KOLUMBUS” Łódź
 • Cele Rajdu:
  • Zapoznanie się z miejscami pamięci narodowej na terenie Polski.
  • Poznanie kultury i historii Polski.
  • Uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
  • Upowszechnianie krajoznawstwa wśród turystów zmotoryzowanych.
 • Termin Rajdu:
  • Rajd trwać będzie w okresie 01.03 – 31.10.2019r.
 • Warunki uczestnictwa w rajdzie, opłata na pokrycie kosztów realizacji imprezy:
  • Uczestnikami Rajdu mogą być indywidualni turyści zmotoryzowani, którzy dokonają opłaty i prześlą wypełnione karty zgłoszenia.
  • Maksymalnie załoga może liczyć 5 osób.
  • Opłata na pokrycie kosztów realizacji imprezy wynosi 25 zł od załogi.
  • Opłaty należy dokonać przelewem na konto Oddziału PTTK Łódź-Polesie, mBank 79 1140 2004 0000 3402 7755 0180  z dopiskiem Rajd „Śladami Miejsc Pamięci Narodowej w Polsce”.
  • Zgłoszenie i ksero dowodu opłaty na pokrycie kosztów realizacji imprezy należy przesłać na adres: Oddział PTTK Łódź-Polesie, Lipowa 48,  90-630  Łódź, w terminie do 30.09.2019r.
  • Wszelkie informacje można uzyskać u komandora Rajdu tel. 573 068 292 lub e-mail: krzysztofgora@onet.eu
  • Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.
  • Z chwilą wpływu zgłoszenia do tutejszego Oddziału i opłaty na wskazane konto, organizator imprezy przesyła „Kartę Rajdową”.
 • Punktacja Rajdu:
  • Za zwiedzenie dowolnego miejsca pamięci narodowej – 10 pkt.
  • Za zwiedzenie obiektu klasy UNESCO, klasy europejskiej w Polsce – 20 pkt.
  • Za przygotowanie opisu o zwiedzanym obiekcie – 8 pkt.
  • Za uzyskanie potwierdzenia pobytu (pieczątka) w danym obiekcie – 5 pkt.
  • Za uzyskanie potwierdzenia pobytu (pieczątka) z miejscowości, w której dany obiekt się znajduje – 2 pkt.
  • Za wykonane zdjęcie z załogą na tle zwiedzanego obiektu – 5 pkt.
  • Za zwiedzenie Pomnika Pękniętego Serca w Łodzi –  30 pkt.
 • Uwagi do punktacji i potwierdzeń:
  • Miejscem pamięci narodowej jest:
   • grób lub cmentarz wojenny;
   • nieruchomość lub obiekt budowlany albo jego pozostałości, upamiętniające postaci lub wydarzenia znaczące dla Narodu i Państwa Polskiego, muzea tradycji niepodległościowych, kopiec;
   • inny obiekt lub przedmiot związany z wydarzeniami lub postaciami znaczącymi dla dziedzictwa Narodu i Państwa Polskiego, a w szczególności tablica pamiątkowa
  • W ramach uczestnictwa w rajdzie należy zwiedzić co najmniej 5 obiektów.
  • Potwierdzenie pobytu należy uzyskać w miejscowości, w której on się znajduje.
  • W jednej miejscowości można zwiedzić uzyskując potwierdzenia maksymalnie z 5 obiektów.
  • Potwierdzenie pobytu należy uzyskać u organizatora imprezy motorowej, program imprezy motorowej w załączeniu do karty rajdowej, pieczątka Przodownika Turystyki Motorowej, Organizatora Popularnego Sporty Motorowego i Turystyki PZM.
  • Ilość obiektów, których zwiedzanie zostało potwierdzone tylko przez członka kadry programowej PTTK, PZM nie może przekraczać 20% łącznej ilości zwiedzanych obiektów.
  • Uwzględnione będą tylko obiekty zwiedzane na terenie naszego kraju.
  • Bilety wstępu i pieczątki wklejone do kart rajdowych, nie będą uznawane jako potwierdzenie pobytu w zwiedzanym obiekcie.
  • Wykonane zdjęcia należy opisać i przesłać z kartami rajdowymi.
  • Do punktacji będą brane pod uwagę tylko oryginalne karty rajdowe.
 • Obowiązki uczestnika:
  • Karty rajdowe wraz z opisami i zdjęciami należy przesłać na adres organizatora, tj. Klub Turystyki Motorowej „KOLUMBUS” Oddziału PTTK Łódź-Polesie, ul. Lipowa 48, 90-630 Łódź, w terminie do dnia 20.11.2019r.
 • Świadczenia organizatora:
  • Po zakończeniu i podsumowaniu rajdu, załoga uczestnicząca w rajdzie otrzyma:
   • Sprawozdanie z rajdu i listę załóg biorących udział w imprezie.
   • Plakietkę rajdową.
   • Dyplomy dla załóg.
   • Nagrody dla załóg sklasyfikowanych na miejscach 1 – 3.
   • Upominki dla załóg sklasyfikowanych na miejscach 4 – 12,
   • Postanowienia końcowe.
 • Rajd został zarejestrowany przez KTM ZG PTTK nr 10/19.
 • Rajd znajduje się w wykazie imprez Polskiego Związku Motorowego.
 • Kierownictwo rajdu zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
 • Karty rajdowe wraz z załącznikami pozostają w dokumentacji organizatora rajdu.
 • Organizator rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkód powstałych w czasie trwania rajdu na osobie lub mieniu.

Komandor Rajdu
Krzysztof Góra
Przodownik TM PTTK nr 3766

Załącznik nr 1- KARTA ZGŁOSZENIA