III Indywidualny Turystyczny Rajd Motorowy „Szlakami Architektury Sakralnej w Polsce” 2019

Regulamin Rajdu

 

 1. Organizatorzy Rajdu:
  • Klub Turystyki Motorowej „KOLUMBUS” Oddziału PTTK Łódź-Polesie,
  • Sekcja Motorowa  Klubu Sportowego „KOLUMBUS” Łódź – członka Polskiego Związku Motorowego
 2. Kierownictwo Rajdu:
  • Komandor: Krzysztof Góra
  • Sekretarz: Agata Góra
 3. Sponsorzy Imprezy:
  • Klub Turystyki Motorowej „KOLUMBUS’’ Oddziału PTTK Łódź-Polesie
  • Klub Sportowy „KOLUMBUS” Łódź
 4. Cele Rajdu:
  • Zapoznanie się z różnorodnością zabytków architektury sakralnej różnych wyznań na terenie Polski.
  • Poznanie kultury i historii Polski.
  • Poznanie zabytków znajdujących się na liście UNESCO w Polsce.
  • Poznanie zabytków klasy europejskiej w Polsce.
  • Upowszechnianie krajoznawstwa wśród turystów zmotoryzowanych.
 5. Termin Rajdu:
  • Rajd trwać będzie w okresie 01.03 – 31.10.2019r.
 6. Warunki uczestnictwa w rajdzie, opłata na pokrycie kosztów realizacji imprezy:
  • Uczestnikami Rajdu mogą być indywidualni turyści zmotoryzowani, którzy dokonają opłaty i prześlą wypełnione karty zgłoszenia.
  • Maksymalnie załoga może liczyć 5 osób.
  • Opłata na pokrycie kosztów realizacji imprezy wynosi 25 zł od załogi.
  • Opłaty należy dokonać przelewem na konto Oddziału PTTK Łódź-Polesie, mBank 79 1140 2004 0000 3402 7755 0180 z dopiskiem Rajd „Szlakami Architektury Sakralnej w Polsce”.
  • Zgłoszenie i ksero dowodu opłaty na pokrycie kosztów realizacji imprezy należy przesłać na adres: Oddział PTTK Łódź-Polesie, Lipowa 48,  90-630  Łódź, w terminie do 30.09.2019r.
  • Wszelkie informacje można uzyskać u komandora Raju 573 068 292 lub e-mail: krzysztofgora@onet.eu
  • Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.
  • Z chwilą wpływu zgłoszenia do tutejszego Oddziału i opłaty na wskazane konto, organizator imprezy przesyła „Kartę Rajdową”.
 7. Punktacja Rajdu:
  • Za zwiedzenie dowolnego obiektu architektury sakralnej – 15 pkt.
  • Za zwiedzenie obiektu architektury sakralnej w stylu romańskim lub gotyckim, zabytku UNESCO, klasy europejskiej w Polsce – 20 pkt.
  • Za przygotowanie opisu o zwiedzanym obiekcie – 8 pkt.
  • Za uzyskanie potwierdzenia pobytu (pieczątka) w danym obiekcie sakralnym – 5 pkt.
  • Za uzyskanie potwierdzenia pobytu (pieczątka) z miejscowości, w której dany obiekt się znajduje – 2 pkt.
  • Za wykonane zdjęcie z załogą na tle zwiedzanego obiektu – 5 pkt.
  • Za zwiedzenie kościoła parafialnego pw. Podwyższenia św. Krzyża w Łodzi –  30 pkt.
 8. Uwagi do punktacji i potwierdzeń:
  • Obiekt sakralny to miejsce kultu religijnego dowolnego wyznania (np. cerkwie, meczety, synagogi żydowskie, kościoły, itp.). Grupy kaplic, Drogi Krzyżowe w terenie, Kalwarie, dzwonnice przy kościołach, kapliczki i krzyże przydrożne nie są uznawane za obiekty architektury sakralnej w rozumieniu regulaminu. Obiekty połączone ze sobą (kaplice, kościoły) uznawane są za jeden obiekt.
  • W ramach uczestnictwa w rajdzie należy zwiedzić co najmniej 5 obiektów.
  • Potwierdzenie pobytu należy uzyskać w obiekcie architektury sakralnej w miejscowości, w której on się znajduje.
  • W jednej miejscowości można zwiedzić uzyskując potwierdzenia maksymalnie z 5 obiektów.
  • Potwierdzenie pobytu można uzyskać u organizatora imprezy motorowej, program imprezy motorowej w załączeniu do karty rajdowej, pieczątka Przodownika Turystyki Motorowej PTTK, Organizatora Sportu Popularnego PZM.
  • Uwzględnione będą tylko obiekty architektury sakralnej zwiedzane na terenie naszego kraju.
  • Wykonane zdjęcia należy opisać i przesłać z kartami rajdowymi.
  • Bilety wstępu i pieczątki wklejone do kart rajdowych, nie będą uznawane jako potwierdzenie pobytu w zwiedzanym obiekcie.
  • Do punktacji będą brane pod uwagę tylko oryginalne karty rajdowe.
 9. Obowiązki uczestnika.
  • Karty rajdowe wraz z opisami i zdjęciami należy przesłać na adres organizatora, tj. Klub Turystyki Motorowej „KOLUMBUS” Oddziału PTTK Łódź-Polesie, ul. Lipowa 48, 90-630 Łódź, w terminie do dnia 20.11.2019 r.
 10. Świadczenia organizatora.
  • Po zakończeniu i podsumowaniu rajdu, załoga uczestnicząca w rajdzie otrzyma:
   • Sprawozdanie z rajdu i listę załóg biorących udział w imprezie.
   • Plakietkę rajdową.
   • Dyplomy dla załóg.
   • Nagrody dla załóg sklasyfikowanych na miejscach 1 – 3.
   • Upominki dla załóg sklasyfikowanych na miejscach 4 – 12.
 11. Postanowienia końcowe.
  • Rajd został zarejestrowany przez KTM ZG PTTK nr 9/19.
  • Rajd znajduje się w wykazie imprez Polskiego Związku Motorowego
  • Kierownictwo rajdu zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
  • Karty rajdowe wraz z załącznikami pozostają w dokumentacji organizatora rajdu
  • Organizator rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkód powstałych w czasie trwania rajdu na osobie lub mieniu.

Organizator zachęca do zdobywania Ogólnopolskiej Odznaki Krajoznawczo-Turystycznej „Szlakami Architektury Sakralnej w Polsce„.

KARTA ZGŁOSZENIA

Komandor Rajdu
Krzysztof Góra
Przodownik TM PTTK nr 3766